Huurvoorwaarden

Artikel 1


a. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende huur en verhuur van Royaal Op Reis te Dongen. 


b. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door Royaal Op Reis uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2


a. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Royaal Op Reis, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder. Royaal Op Reis behoudt zich het recht geen huurovereenkomst zonder opgaaf van reden aan te gaan.


b. Bevestigingen per e-mail worden beschouwd als schriftelijke bevestiging.


c. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en voor de huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst. Er wordt geen restitutie op het huurbedrag gegeven als het artikel later wordt afgehaald of eerder als de afgesproken termijn wordt ingeleverd.


d. Huurovereenkomsten kunnen verlengd worden met in achtneming van beschikbaarheid van het gehuurde artikel. Indien de huurder de overeenkomst wenst te verlengen dient dit minimaal 5 werkdagen voor de afloopdatum van de overeenkomst schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan Royaal Op Reis te worden doorgegeven. 


e. Royaal Op Reis behoudt zich te allen tijde het recht voor een verlenging van de huurovereenkomst te weigeren.

f. De verhuurtermijn voor dakkoffers en dakdragers bedraagt minimaal 1 week (7 dagen). De huurder mag het artikel tegen vergoeding van de weekhuur korter dan een week huren.

Artikel 3


a. Bij annulering, voor aanvang van de huurperiode, door de huurder van een reeds door Royaal Op Reis-huurder bevestigde huurovereenkomst worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht.


b. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:**


– Annulering 1 dag voor aanvang huurperiode: 100% van de oorspronkelijke huursom;


– Annulering 2-5 dagen voor aanvang huurperiode: 50% van de oorspronkelijke huursom; 


– Annulering 6-10 dagen voor aanvang huurperiode: 25% van de oorspronkelijke huursom;. 


– Annulering 10-14 dagen voor aanvang huurperiode: 10% van de oorspronkelijke huursom.

** In geval van annulering van een dakkoffer of dakdragers brengen wij u bij annulering vanaf 6 weken van te voren altijd 50% van de oorspronkelijke huursom in rekening. 
Bij annulering 3 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de oorspronkelijke huursom.
Bij annulering vanaf een week voor aanvang bent u ons 100% van de oorspronkelijke huursom verschuldigd.


c. De administratiekosten in geval van annulering bedragen EUR 10,- per huurovereenkomst. Artikel 4

a. Het gehuurde materiaal dient bij Royaal Op Reis te worden afgehaald. Bij het afhalen dient de huurder een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Hiervan zal door de verhuurder een kopie worden gemaakt. Artikel 5

a. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken*. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd. (*Als de huurder onderzoek laat verrichten, is dit op kosten van de huurder).


b. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.


c. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.

Artikel 6

a. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van Royaal Op Reis te retourneren aan Royaal Op Reis. De huurperiode eindigt in dit geval nadat een medewerker van Royaal Op Reis het gehuurde heeft gecontroleerd en er een borgretour op het huurcontract is getekend, maar nooit eerder dan de in de huurovereenkomst vermelde einddatum van de verhuurperiode. 


b. Indien partijen hebben afgesproken dat Royaal Op Reis het gehuurde zal ophalen, dan is de huurder gehouden, Royaal Op Reis gelegenheid te geven het gehuurde op te halen. De huurperiode eindigt in dit geval echter nooit eerder dan de in het huurcontract vermelde datum. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat de huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft, totdat het gehuurde weer in het bezit van Royaal Op Reis is. 


c. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande artikelen, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Royaal Op Reis, ongeacht het verdere recht van Royaal Op Reis op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. Artikel 7


a. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Royaal Op Reis in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. 


b. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Royaal Op Reis gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat of met beschadiging aan Royaal Op Reis wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Royaal Op Reis tot vordering van huurderving.


c. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan Royaal Op Reis schriftelijk of per mail te worden medegedeeld.


d. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.

e. Als u hulp krijgt vanuit Royaal Op Reis bij montage/ demontage van gehuurde artikelen, geschiedt dit op eigen risico van de huurder. Eventuele schade is voor rekening van de huurder en niet verhaalbaar op Royaal Op Reis.


f. Huurder vrijwaart Royaal Op Reis volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. 


g. Het gehuurde is door Royaal Op Reis niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal of vergaan van het gehuurde.

Artikel 8


a. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Royaal Op Reis te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van Royaal Op Reis tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving) of opschorting.


b. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 9

a. Royaal Op Reis aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging of vernietiging van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 


b. In afwijking van artikel 9 lid a aanvaardt Royaal Op Reis geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of onbevoegde derden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder.

Artikel 10

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van zowel de huurpenningen als de waarborgsom vooraf dan wel bij aflevering van het gehuurde te geschieden. Normaliter wordt bij verhuur van dakdragers en dakkoffers aan de huurder gevraagd om 50% van de huursom via de bank over te maken aan Royaal Op Reis. Na ontvangst is de reservering definitief, tenzij anders afgesproken met Royaal Op Reis.


b. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde (achterstallige) huurpenningen, schade en eventuele kosten. Terugbetaling van de waarborgsom geschiedt in geval het gehuurde wordt bezorgd door teruggave. 


c. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is Royaal Op Reis gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen. 


d. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan Royaal Op Reis verschuldigd alle kosten welke Royaal Op Reis maakt tot inning van de aan Royaal Op Reis verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Royaal Op Reis om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Royaal Op Reis voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.


e. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen EUR 200,00 zullen bedragen.

Artikel 11

a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Royaal Op Reis opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Royaal Op Reis niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


b. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van Royaal Op Reis liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 12

a. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.